pygeocoderのインストール

1. ファイルをダウンロードし解凍
https://pypi.python.org/pypi/pygeocoder

2. 以下のコマンドを実行

$ python setup.py build; python setup.py install;

【参考】
http://t-nkb.hatenablog.com/entry/2016/12/21/213024